Znajdź nas na Facebooku
Kursy językowe
od 85% dofinansowania z UE
Dowiedz się więcej
lub zadzwoń:
+48 512 993 747

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OTWARTYCH KURSACH JĘZYKOWYCH W ROKU 2019/2020

MJP INVESTMENTS PAYNE MATTHEW (zwana danej Szkołą) jest prywatną szkołą języków obcych. Nauka języka jest prowadzona na podstawie Umowy stanowiącej zlecenie, którym MJP INVESTMENTS PAYNE MATTHEW zobowiązana jest do:

  • zorganizowania grupy nauki języka,
  • zapewnienia lektorów (nauczycieli) mających profesjonalne przygotowanie i doświadczenie,
  • obiektywnego przeprowadzania testów kontrolujących poziom znajomości języka przez Uczestnika, 

natomiast Uczestnik zobowiązany jest do:

  • terminowego opłacenia ceny kursu,
  • aktywnego, regularnego uczestnictwa w lekcjach i sumiennego wykonywania zleconych ćwiczeń, zadań, sprawdzianów, przystępowania do testów.

I. Warunki ogólne:

1. Zapisu na lekcje można dokonać w siedzibie Szkoły lub on-line poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://mcgregor.langlion.com/registration/firstPage

2. Nauka języka prowadzona jest w grupach kompletowanych spośród zgłaszających się kandydatów, na podstawie umów indywidualnych.

3. Grupę stanowi maksymalnie 12 uczestników, a w grupach Teddy Eddie 10 uczestników.

4. Nauka języka w grupach standardowych (60, 90 i 120 godzinnych), grupach Teddy Eddie (30 i 60 godzinnych) i wakacyjnych (20, 40 i 80 godzinnych) prowadzona jest na różnych poziomach zaawansowania w okresie od lipca 2019r. do czerwca 2020r.

5. Lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w Karcie Kursanta dostępnej na platformie internetowej Szkoły: https://mcgregor.langlion.com.

6. Podstawą otrzymania Dyplomu Ukończenia i ewentualnego podjęcia nauki na wyższym poziomie jest przystąpienie do co najmniej trzech testów cząstkowych w przypadku kursów 120 godzinnych i do co najmniej dwóch testów cząstkowych w przypadku kursów 60 i 90 godzinnych, a także egzaminu ustnego oraz otrzymanie pozytywnej oceny końcowej.

Oceną pozytywną są oceny: A, B i C. Oceną negatywną są oceny: D i E.

W przypadku nie wypełnienia ww. warunków, Kursant otrzymuje Dyplom Uczestnictwa. 

7. Kursant, który otrzymał Dyplom Uczestnictwa w kursie, może podjąć naukę na kolejnym poziomie zaawansowania, pod warunkiem napisania testu diagnostycznego i odbycia rozmowy diagnostycznej, kwalifikującej go na wyższy poziom.

8. Podstawę nauki stanową podręcznik i zeszyt ćwiczeń zalecone przez Szkołę oraz materiały uzupełniające. Kursant zapewnia sobie podręcznik we własnym zakresie. Materiały uzupełniające i dostęp do platform internetowej Kursanci otrzymują bezpłatnie.

9. Hasło i login dostępu do platformy internetowej Kursant, a także w przypadku Kursantów niepełnoletnich Opiekun Prawny, otrzymuje  w momencie podpisania Umowy lub drogą e-mailową, nie później niż 7 dni po rozpoczęciu lekcji.

10. Kursant oraz Opiekun Prawny posiadają nieograniczony dostęp do platformy internetowej w czasie trwania Umowy.

11. W siedzibie Szkoły każdy Kursant ma możliwość bezpłatnego korzystania z biblioteki (pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł za każdą wypożyczona książkę) oraz z wydawnictw z różnorodnych dziedzin w języku obcym. 

II. Warunki  szczegółowe:

1. Osoba chcąca podjąć naukę po napisaniu testu i rozmowie diagnostycznej jest informowana o zalecanym poziomie zaawansowania. Z testu zwolnione są osoby podejmujące naukę od podstaw oraz osoby posiadające Dyplom Ukończenia Szkoły. Zarówno test diagnostyczny, jak i rozmowa diagnostyczna są bezpłatne.

2. Głównym kryterium zakwalifikowania do danej grupy jest poziom znajomości języka zalecany przez przedstawiciela Szkoły, a w przypadku lekcji specjalistycznych również zawód lub odpowiednie kwalifikacje zainteresowanego kandydata.

3. Decydując się na podjęcie nauki Kursant podpisuje Umowę określającą: poziom lekcji, liczbę jednostek lekcyjnych, miejsce odbywania zajęć, cenę kursu i sposób jej zapłaty. W przypadku, gdy Kursant jest osobą niepełnoletnią, umowę podpisuje jego Opiekun Prawny.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie podpisanie Umowy oraz terminowe wywiązywanie się z zapłaty ceny kursu.

5. Cena kursu jest zawarta w Umowie.

6. Kursantowi przysługuje 5% zniżki z tytułu kontynuacji, 5% zniżki dla członków rodziny, którzy uczęszczają na lekcje w tym samym okresie.

7. Szkoła w okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019 oferuje kursy w cenach promocyjnych w ramach oferty „First Minute” na rok szkolny 2019/2020.  Promocja „First Minute” nie łączy się z innymi zniżkami przysługującymi Kursantowi.

8. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom z którymi została podpisana Umowa, zaproponowane zostaną kolejno: zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, (jeżeli takowa istnieje), lekcje w zmienionym wymiarze godzin lub też całkowity zwrot wpłaconej kwoty.

9. W trakcie trwania lekcji, Kursant ma prawo do zmiany grupy po złożeniu podania w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły. Podanie to zostanie rozpatrzone przez osobę do tego odpowiedzialną. 

a) W przypadku zmiany grupy na wyższy poziom zaawansowania, na podaniu wymagana jest opinia lektora prowadzącego grupę, z której Kursant chce zrezygnować. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, co do zmiany, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę. 

b) W przypadku zmiany grupy na niższy poziom zaawansowania, na podaniu wymagana jest opinia lektora prowadzącego grupę, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę.

c) W przypadku zmiany grupy na inną o tym samym poziomie zaawansowania, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę.

10. Szkoła zastrzega sobie, na wniosek lektora prowadzącego zajęcia, prawo przesunięcia Kursanta do grupy uczącej się o jeden poziom niżej lub wyżej. Kursant ma prawo odmówić przeniesienia do grupy na wyższym poziomie, o ile jego udział w grupie dotychczasowej nie utrudnia nauki pozostałym uczestnikom grupy.

11. Czasowa nieobecność Kursanta na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W uzasadnionych przypadkach, Szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienie zaległości. Podanie o możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach należy złożyć w sekretariacie Szkoły w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn nieobecności i dołączeniem dokumentów je potwierdzające. Podanie to zostanie rozpatrzone przez osobę do tego odpowiedzialną.

a) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 2 do 6 jednostkach lekcyjnych z rzędu, Szkoła zaleca Kursantowi sprawdzenie informacji co zostało przerobione na zajęciach poprzez platformę internetową i ewentualny kontakt z lektorem z prośbą o dodatkowe materiały wyjaśniające.

b) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 7 do 12 jednostkach lekcyjnych z rzędu, lektor przygotuje dodatkowe materiały wyjaśniające dla Kursanta i udostępni je Kursantowi poprzez platformę internetową.

c) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 13 do 24 jednostkach lekcyjnych z rzędu, wyznaczony lektor przeprowadzi od 5 do 10 jednostek lekcyjnych dodatkowych zajęć w grupie 4-8 osobowej, według zaleceń lektora prowadzącego kurs i harmonogramu ustalonego przez Szkołę.

d) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na więcej niż 24 jednostkach lekcyjnych z rzędu, Dyrektor ds. Edukacji podejmie indywidualne decyzje dostosowane do potrzeb Kursanta w oparciu o opinię lektora prowadzącego kurs.

12. Szkoła ma prawo zmiany lektora, tak okresowo na tzw. zastępstwo, jak i na stałe, zapewniając lektora o nie niższych kwalifikacjach niż lektor dotychczasowy.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w ostatniej chwili z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora, awaria techniczna). Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym terminie lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

14. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany miejsca prowadzenia zajęć w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. utrata prawa do miejsca prowadzenia zajęć określonego w Umowie, decyzje administracyjne itp.).

15. Szkoła zastrzega sobie prawo usunięcia Kursanta z grupy w przypadku, gdy zachowanie Kursanta w stosunku do pracowników Szkoły oraz innych klientów narusza zasady współżycia społecznego.

16. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia Kursanta z grupy w przypadku, gdy zachowanie Kursanta uniemożliwia prowadzenie zajęć i wykonywanie pracy lektorowi.

17. W przypadku gdy zachowanie Kursanta uczęszczającego na kurs Teddy Eddie uniemożliwia lektorowi prowadzenie zajęć, Szkoła podejmie następujące kroki:

a) Lektor po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem ds. Edukacji, przeprowadza rozmowę z opiekunami prawnymi dziecka. 

b) Dyrektor ds. Edukacji przeprowadza obserwację lub video obserwację lekcji i ustala plan działań mających na celu pomoc lektorowi w kontrolowaniu zachowania Kursanta na zajęciach. 

c) Jeżeli zachowanie dziecka nie ulega poprawie, opiekun prawny Kursanta proszony jest o pozostawanie na zajęciach wraz z dzieckiem przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. 

d) Jeśli zachowanie dziecka wciąż nie poprawia się, opiekun prawny Kursanta proszony jest o branie czynnego udziału w lekcji wraz z dzieckiem, kontrolowania jego zachowania i uspokajania dziecka, przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

e) Jeśli po podjętych krokach zachowanie Kursanta wciąż nie ulega poprawie, Dyrektor ds. Edukacji przeprowadza rozmowę z opiekunami prawnymi Kursanta i wspólnie z nimi ustala ostateczny termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 2 tygodni.

f) Jeśli po wyznaczonym terminie zachowanie dziecka nie uległo poprawie to Kursant zostanie usunięty z grupy, a Umowa zostaje rozwiązana. Kursant może zatrzymać zestaw Teddy Eddie. 

g) Szkoła pozostanie w kontakcie z opiekunami prawnymi Kursanta i po 12 miesiącach zaproponuje Kursantowi bezpłatne dołączenie na pojedyncze zajęcia grupowe, w celu sprawdzenia czy dziecko jest gotowe na ponowne uczęszczanie na kurs.

18. W przypadku gdy zachowanie Kursanta uczęszczającego na kurs inny niż kurs Teddy Eddie, utrudnia lub uniemożliwia lektorowi prowadzenie zajęć, Szkoła podejmuje następujące kroki:

a) Lektor zgłasza problem Dyrektorowi ds. Edukacji i wspólnie ustalają plan działań mających na celu poprawę zachowania Kursanta. W przypadku Kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o zaistniałej sytuacji.

b) Lektor spotka się z Kursantem oraz ustali termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 1 tygodnia. W przypadku kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o ww. ustaleniach.

c) Jeśli zachowanie Kursanta nie ulegnie poprawie, zostanie on usunięty przez lektora z zajęć oraz zostanie skierowany na spotkanie z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły, podczas którego zostanie ustalony termin na poprawę zachowania kursanta, okres do 1 tygodnia. Kursant nie będzie mógł powrócić na zajęcia bez odbycia rozmowy z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły. W przypadku kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o odbytym spotkaniu i ww. ustaleniach.

d) Jeśli po podjętych krokach zachowanie Kursanta wciąż nie ulega poprawie, Kursant ponownie zostanie usunięty przez lektora z zajęć oraz zostanie skierowany na spotkanie z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły wraz z opiekunami prawnymi, podczas którego zostanie ustalony ostateczny termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 1 tygodnia. Kursant nie będzie mógł powrócić na zajęcia bez odbycia rozmowy z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły.

e) Jeśli po wyznaczonym terminie zachowanie Kursanta nie uległo poprawie to Kursant zostanie usunięty z grupy, a umowa ulega rozwiązaniu, o czym szkoła poinformuje opiekunów prawnych w przypadku kursantów małoletnich.

19. Szkoła prowadzi zapisy na zewnętrzne egzaminy Cambridge, o których informowani są kursanci grup egzaminacyjnych. Egzaminy zewnętrzne rekomendowane są kursantom uczęszczającym do grup, których poziom odpowiada poziomowi egzaminu.

20. Kursant z grupy o poziomie odbiegającym od poziomu egzaminu zewnętrznego, może zapisać się i przystąpić do egzaminu, po wcześniejszej konsultacji z Dyrektor ds. Edukacji i jej pisemnej zgodzie.

21. Kursanci, którzy ukończyli w którymkolwiek z oddziałów Szkoły, co najmniej 40 godzin kursu mogą otrzymać zniżki na kolejne kursy.

22. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione w indywidualnej umowie podpisanej przez Kursanta lub instytucję zlecającą zajęcia.

23. Ewentualne spory powstałe między Stronami będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Szkoły.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

McGregor Language Schools
Myślenice

ul. Jagiełły 2
32-400 Myślenice
+12 372 28 95
office.myslenice@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 21:00
sob.:
8:00 - 16:00

McGregor Language Schools
Limanowa

ul. Kościuszki 15
34-600 Limanowa
+18 337 57 73
office.limanowa@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 20:00

McGregor Language Schools
Wadowice

ul. Piaskowa 2/1
34-100 Wadowice
791 492 307
wadowice@mcgregor.home.pl
pn. śr. pt
10:30 - 20:00
wt. czw.:
10:30 - 15:30; 18:30 - 20:00
sob.:
8:30 - 15:00

McGregor Language Schools
Biuro Projektów Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 15
34-600 Limanowa
512 993 747
szkolenia@mcgregor.home.pl
 
pn-pt:
8:00 - 16:00