Znajdź nas na Facebooku

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH W ROKU 2023/2024

McGregor Language Schools (zwana danej Szkołą) jest prywatną szkołą języków obcych. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych na różnych poziomach zaawansowania. Nauka języka jest prowadzona na podstawie Umowy o świadczenie usługi, w której McGregor Language Schools zobowiązana jest do:

  • podjęcia się zorganizowania grupy nauki języka,
  • zapewnienia lektorów (nauczycieli) mających profesjonalne przygotowanie i doświadczenie,
  • obiektywnego przeprowadzania testów kontrolujących poziom znajomości języka przez Uczestnika, 

natomiast Uczestnik zobowiązany jest do:

  • terminowego opłacenia ceny kursu,
  • aktywnego, regularnego uczestnictwa w lekcjach i sumiennego wykonywania zleconych ćwiczeń, zadań, sprawdzianów, przystępowania do testów,
  • stosowania się do niniejszego Regulaminu i innych regulacji obowiązujących na terenie Szkoły.

W każdym miejscu Regulaminu pojęcia Kursant i Uczestnik oznaczają te sama osobę i są używane zamiennie. 

 

I. Warunki ogólne:

1. Zapisu na lekcje można dokonać w siedzibie Szkoły lub on-line poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://mcgregor.langlion.com/registration/firstPage

2. Nauka języka prowadzona jest w grupach kompletowanych spośród zgłaszających się kandydatów, na podstawie umów indywidualnych.

3. Grupę stanowi maksymalnie 12 uczestników, a w grupach Teddy Eddie 10 uczestników. Dla każdego kursu ustalana jest minimalna liczbą Uczestników pozwalająca na otwarcie kursu o czym Uczestnik jest informowany jak również jest informowany o skutkach nie osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników. 

4. Nauka języka w grupach standardowych (60 godzinnych), grupach Teddy Eddie (30 i 60 godzinnych) i wakacyjnych (10, 20 i 40 godzinnych) prowadzona jest na różnych poziomach zaawansowania w cyklach rocznych okresie od lipca każdego roku do czerwca kolejnego.

5. Lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym w Karcie Kursanta dostępnej na platformie internetowej Szkoły: https://mcgregor.langlion.com.

6. Podstawą otrzymania Dyplomu Ukończenia i ewentualnego podjęcia nauki na wyższym poziomie jest przystąpienie do co najmniej dwóch testów cząstkowych w przypadku kursów 60 godzinnych, a także egzaminu ustnego oraz otrzymanie pozytywnej oceny końcowej.

Oceną pozytywną są oceny: A, B i C. Oceną negatywną są oceny: D i E. Kurs może mieć dodatkowe warunki o których Uczestnik jest informowany przed jego rozpoczęciem. W przypadku nie wypełnienia ww. warunków, Kursant otrzymuje Dyplom Uczestnictwa. 

7. Kursant, który otrzymał Dyplom Uczestnictwa w kursie, może podjąć naukę na kolejnym poziomie zaawansowania, pod warunkiem napisania testu diagnostycznego i odbycia rozmowy diagnostycznej, kwalifikującej go na wyższy poziom.

8. Podstawę nauki stanową podręcznik i zeszyt ćwiczeń zalecone przez Szkołę oraz materiały uzupełniające. Kursant zapewnia sobie podręcznik i zeszyt ćwiczeń we własnym zakresie na własny koszt. Materiały uzupełniające i dostęp do platform internetowej Kursanci otrzymują bezpłatnie.

9. Hasło i login dostępu do platformy internetowej Kursant, a także w przypadku Kursantów niepełnoletnich Opiekun Prawny, otrzymuje  w momencie podpisania Umowy lub drogą e-mailową, nie później niż 7 dni po rozpoczęciu lekcji.

10. Kursant oraz Opiekun Prawny posiadają nieograniczony dostęp do platformy internetowej w czasie trwania Umowy. Kursant zobowiązuje się nie udostępniać hasła i loginu do platformy osobom trzecim.

II. Warunki  szczegółowe:

1. Osoba chcąca podjąć naukę po napisaniu testu i rozmowie diagnostycznej jest informowana o zalecanym poziomie zaawansowania. Z testu zwolnione są osoby podejmujące naukę od podstaw oraz osoby posiadające Dyplom Ukończenia Szkoły. Zarówno test diagnostyczny, jak i rozmowa diagnostyczna są bezpłatne.

2. Głównym kryterium zakwalifikowania do danej grupy jest poziom znajomości języka zalecany przez przedstawiciela Szkoły, a w przypadku lekcji specjalistycznych również zawód lub odpowiednie kwalifikacje zainteresowanego kandydata.

3. Decydując się na podjęcie nauki Kursant podpisuje Umowę określającą: poziom lekcji, liczbę jednostek lekcyjnych, miejsce odbywania zajęć, cenę kursu i sposób jej zapłaty. W przypadku, gdy Kursant jest osobą niepełnoletnią, umowę podpisuje jego Opiekun Prawny.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie podpisanie Umowy oraz terminowe wywiązywanie się z zapłaty ceny kursu.

5. Uczestnictwo w kursach jest odpłatne. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik obowiązujący w danym roku szkolnym.  Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym. Cena kursu i system płatności są zawarte w Umowie.

6. Kursantowi przysługuje 50 zł rabatu z tytułu kontynuacji, 50 zł rabatu dla członków rodziny, którzy uczęszczają na lekcje w tym samym okresie. Szkoła może wprowadzać promocje i rabaty na zasadach publicznie wskazanych. 

7. Szkoła w okresie od 01.06. do 30.06. danego roku oferuje kursy w cenach promocyjnych w ramach oferty „First Minute” na kolejny rok szkolny.  Promocja „First Minute” nie łączy się z innymi zniżkami przysługującymi Kursantowi.

8. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom z którymi została podpisana Umowa, zaproponowane zostaną kolejno: zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, (jeżeli takowa istnieje), lekcje w zmienionym wymiarze godzin lub też całkowity zwrot wpłaconej kwoty.

9. W trakcie trwania lekcji, Kursant ma prawo do zmiany grupy po złożeniu podania z uzasadnieniem w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły. Podanie to zostanie rozpatrzone przez  Szkołę po wysłuchaniu lektora prowadzącego zajęcia.  

a) W przypadku zmiany grupy na wyższy poziom zaawansowania, na podaniu zalecana jest opinia lektora prowadzącego grupę, z której Kursant chce zrezygnować. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, co do zmiany, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę. 

b) W przypadku zmiany grupy na niższy poziom zaawansowania, na podaniu zalecana jest opinia lektora prowadzącego grupę, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę.

c) W przypadku zmiany grupy na inną o tym samym poziomie zaawansowania, Szkoła wskaże Kursantowi nową grupę (o ile będzie wolne miejsce) lub wskaże termin rozpoczęcia zajęć przez nową grupę.

10. Szkoła zastrzega sobie, na wniosek lektora prowadzącego zajęcia, prawo przesunięcia Kursanta do grupy uczącej się o jeden poziom niżej lub wyżej. Kursant ma prawo odmówić tylko i wyłącznie przeniesienia do grupy na wyższym poziomie, o ile jego udział w grupie dotychczasowej nie utrudnia nauki pozostałym uczestnikom grupy.

11. Czasowa nieobecność Kursanta na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W uzasadnionych przypadkach, Szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienie zaległości. Podanie o możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach należy złożyć w sekretariacie Szkoły w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn nieobecności i dołączeniem dokumentów je potwierdzające. Podanie to zostanie rozpatrzone przez Szkołę w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

a) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 2 do 6 jednostkach lekcyjnych z rzędu, Szkoła zaleca Kursantowi sprawdzenie informacji co zostało przerobione na zajęciach poprzez platformę internetową i ewentualny kontakt z lektorem z prośbą o dodatkowe materiały wyjaśniające.

b) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 7 do 12 jednostkach lekcyjnych z rzędu, lektor przygotuje dodatkowe materiały wyjaśniające dla Kursanta i udostępni je Kursantowi poprzez platformę internetową.

c) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na od 13 do 24 jednostkach lekcyjnych z rzędu, wyznaczony lektor przeprowadzi od 5 do 10 jednostek lekcyjnych dodatkowych zajęć w grupie 4-8 osobowej, według zaleceń lektora prowadzącego kurs i harmonogramu ustalonego przez Szkołę.

d) W przypadku gdy Kursant był nieobecny na więcej niż 24 jednostkach lekcyjnych z rzędu, Dyrektor ds. Edukacji podejmie indywidualne decyzje dostosowane do potrzeb Kursanta w oparciu o opinię lektora prowadzącego kurs.

12. Szkoła ma prawo zmiany lektora, tak okresowo na tzw. zastępstwo, jak i na stałe, zapewniając lektora o nie niższych kwalifikacjach niż lektor dotychczasowy.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć każdym czasie z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora, awaria techniczna). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

14. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany miejsca prowadzenia zajęć w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. utrata prawa do miejsca prowadzenia zajęć określonego w Umowie, decyzje administracyjne itp.).

15. Szkoła zastrzega sobie prawo usunięcia Kursanta z grupy w przypadku, gdy zachowanie Kursanta w stosunku do pracowników Szkoły oraz innych Uczestników narusza zasady współżycia społecznego, w szczególności Kursant:

– swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć,
– narusza dobra osobiste i godność innych osób,
– stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób,
– narusza postanowienia regulaminu szkoły,
– dokona umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy,
– dokona kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy.

16. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają opiekunowie prawni.

17.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo małoletnich kursantów w drodze do szkoły oraz w trakcie ich powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarło na zajęcia bez wiedzy rodziców. Osoby przyprowadzające/odbierające lub oczekujące na Kursantów winny oczekiwać w sekretariacie zachowując cisze i zasady współżycia społecznego.
18. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu w tym papierosów elektronicznych.

19. W przypadku gdy zachowanie Kursanta uczęszczającego na kurs Teddy Eddie uniemożliwia lektorowi prowadzenie zajęć, Szkoła podejmie następujące kroki:

a) Lektor po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem ds. Edukacji, przeprowadza rozmowę z opiekunami prawnymi Kursanta. 

b) Dyrektor ds. Edukacji przeprowadza obserwację lub video obserwację lekcji i ustala plan działań mających na celu pomoc lektorowi w kontrolowaniu zachowania Kursanta na zajęciach. 

c) Jeżeli zachowanie Kursanta nie ulega poprawie, opiekun prawny Kursanta proszony jest o pozostawanie na zajęciach wraz z dzieckiem przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. 

d) Jeśli zachowanie Kursanta wciąż nie poprawia się, opiekun prawny Kursanta proszony jest o branie czynnego udziału w lekcji wraz z dzieckiem, kontrolowania jego zachowania i uspokajania dziecka, przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

e) Jeśli po podjętych krokach zachowanie Kursanta wciąż nie ulega poprawie, Dyrektor ds. Edukacji przeprowadza rozmowę z opiekunami prawnymi Kursanta i wspólnie z nimi ustala ostateczny termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 2 tygodni.

f) Jeśli po wyznaczonym terminie zachowanie Kursanta nie uległo poprawie to Kursant zostanie usunięty z grupy, a Umowa zostaje rozwiązana. Kursant może zatrzymać zestaw Teddy Eddie. 

g) Szkoła pozostanie w kontakcie z opiekunami prawnymi Kursanta i po 12 miesiącach zaproponuje Kursantowi bezpłatne dołączenie na pojedyncze zajęcia grupowe, w celu sprawdzenia czy dziecko jest gotowe na ponowne uczęszczanie na kurs.

20. W przypadku gdy zachowanie Kursanta uczęszczającego na kurs inny niż kurs Teddy Eddie, utrudnia lub uniemożliwia lektorowi prowadzenie zajęć, Szkoła podejmuje następujące kroki:

a) Lektor zgłasza problem Dyrektorowi ds. Edukacji i wspólnie ustalają plan działań mających na celu poprawę zachowania Kursanta. W przypadku Kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o zaistniałej sytuacji.

b) Lektor spotka się z Kursantem oraz ustali termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 1 tygodnia. W przypadku kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o ww. ustaleniach.

c) Jeśli zachowanie Kursanta nie ulegnie poprawie, zostanie on usunięty przez lektora z zajęć oraz zostanie skierowany na spotkanie z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły, podczas którego zostanie ustalony termin na poprawę zachowania kursanta, okres do 1 tygodnia. Kursant nie będzie mógł powrócić na zajęcia bez odbycia rozmowy z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły. W przypadku kursantów małoletnich, Szkoła poinformuje opiekunów prawnych Kursanta o odbytym spotkaniu i ww. ustaleniach 

d) Jeśli po podjętych krokach zachowanie Kursanta wciąż nie ulega poprawie, Kursant ponownie zostanie usunięty przez lektora z zajęć oraz zostanie skierowany na spotkanie z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły wraz z opiekunami prawnymi, podczas którego zostanie ustalony ostateczny termin na poprawę zachowania Kursanta, okres do 1 tygodnia. Kursant nie będzie mógł powrócić na zajęcia bez odbycia rozmowy z Dyrektorem ds. Edukacji lub Dyrektorem Szkoły.

e) Jeśli po wyznaczonym terminie zachowanie Kursanta nie uległo poprawie to Kursant zostanie usunięty z grupy, a umowa ulega rozwiązaniu, o czym szkoła poinformuje opiekunów prawnych w przypadku kursantów małoletnich.

20. Szkoła prowadzi zapisy na zewnętrzne egzaminy Cambridge, o których informowani są kursanci grup egzaminacyjnych. Egzaminy zewnętrzne rekomendowane są kursantom uczęszczającym do grup, których poziom odpowiada poziomowi egzaminu.

21. Kursant z grupy o poziomie odbiegającym od poziomu egzaminu zewnętrznego, może zapisać się i przystąpić do egzaminu, po wcześniejszej konsultacji z Dyrektor ds. Edukacji i jej pisemnej zgodzie.

22. Kursanci, którzy ukończyli w którymkolwiek z oddziałów Szkoły co najmniej 40 godzin kursu, mogą otrzymać zniżki na kolejne kursy. Informacje o zniżkach na dany roku można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub drogą elektroniczną. 

23. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione w indywidualnej umowie podpisanej przez Kursanta lub instytucję zlecającą zajęcia. W sytuacji sprzeczności umowy z Regulaminem wiążąca jest umowa. 

24. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie lub umowach indywidualnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

25. Postanowienia Regulaminów nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

26. Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte, co potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego opiekuna kursanta.

27. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu wymaga podania zmiany do wiadomości kursantów na platformie LongLion na 14 dni przed jego wejściem w życie. 

 

 

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie
prosimy o kontakt

kontakt z nami

McGregor Language Schools
Myślenice

ul. Jagiełły 1
32-400 Myślenice
+12 372 28 95
office.myslenice@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 21:00
 

McGregor Language Schools
Limanowa

ul. Kościuszki 15
34-600 Limanowa
+18 337 57 73
office.limanowa@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 20:00

McGregor Language Schools
Wadowice

ul. Piaskowa 2/1
34-100 Wadowice
791 492 307
wadowice@mcgregor.home.pl
pn. śr. pt
10:30 - 20:00
wt. czw.:
10:30 - 15:30; 18:30 - 20:00
sob.:
8:30 - 15:00

McGregor Language Schools
Wieliczka

plac Kościuszki 2
32-020 Wieliczka
+12 372 28 95
wieliczka@mcgregor.home.pl
pn-pt:
11:00 - 19:00
sob.:
8:00 - 16:00

McGregor Language Schools
Biuro Projektów Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 15
34-600 Limanowa
+12 372 28 95
info@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 20:00